ÅRSMØTE 2020

Årsmøte avholdes i Bærum Idrettspark, Hauger Skole vei 36, 1351 RUD          onsdag 25. mars 19:30-21:00. Forslag som ønskes å behandle på Årsmøte sendes Styret Leder Iuliana Pedersen: iulianapatru@gmail.com innen 19. mars. Link til skjema forslag: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Møterett
Alle idrettslagets medlemmer kan møte på årsmøtet. Barn og ungdom under 15 år, ny-innmeldte medlemmer (som har vært medlem under én måned) og medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har både møterett og forslagsrett – selv om de ikke har stemmerett.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det å ha oppfylt medlemsforpliktelsene innebærer bl.a. å ha betalt medlemskontingent og treningsavgift. Om fristen for betaling enda ikke er utløpt, har medlemmet selvsagt likevel fulle rettigheter. Det er først når medlemmet unnlater å betale krav fra idrettslaget, at medlemmet ikke lenger er valgbar eller har stemmerett.

Innkalling

Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre innen den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én måned før årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal skje enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov, f.eks. valgkomiteen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet. Styret har ikke anledning til å unnlate å inkludere forslag styret misliker, er uenig i eller mener ikke er egnet for behandling av årsmøtet. Styret kan i saksdokumentene i tilknytning til den enkelte saken, uttrykke sin oppfatning av forslaget, og hvorfor det ev.  ikke bør vedtas. Dersom det skulle komme inn forslag som er av en slik art at det kan innebære et lovbrudd om styret inkluderer forslaget i saksdokumentene, har styret anledning til å unnlate å ta med forslaget i saksdokumentene. I slike tilfeller bør idrettskretsen kontaktes for bistand.

Forslagsfristen er ment å gi styret i idrettslaget tilstrekkelig tid til å gjennomgå alle innkomne forslag og samordne disse blant forslagsstillerne, f.eks. dersom det er flere likelydende forslag eller forslag innenfor samme temaer. Forslagsfristen gjelder ikke for styrets egne forslag. Styret kan fremme forslag frem til saklisten og saksdokumentene skal tilgjengeliggjøres for medlemmene.

Sakliste legges ut her 12. mars 2020.

Viktig å huske:

  1. Foreldre kan stemme på vegne av egne barn. Det er feil. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Da er det kun medlemmene som har stemmerett. Ønsker foreldre å ha stemmerett i idrettslaget der barna deres er aktive, må de faktisk melde seg inn og bli medlem.
  2. Barn under 15 år har verken møterett eller talerett på idrettslagets årsmøte. Det er feil. Barn under 15 år har ikke stemmerett på årsmøtet, og de er heller ikke valgbare. De har imidlertid både møterett og forslagsrett.