ÅRSMØTE 2019

Årsmøte avholdes i Bærum Idrettspark, Hauger Skole vei 36, 1351 RUD              onsdag 20. mars 20:00-22:00

Alle som er godkjent medlem i Stabekk Turnforening har stemme og talerett etter lovnorm nedenfor. Foreldre av gymnaster er ikke medlemmer hvis ikke de har betalt medlemskap for seg selv. Voksen/Støtte medlemskap i STF er 200,-. Gå inn på Påmelding-trykk Ny medlemmer-følg instruks. Medlemskap bli godkjent og faktura sendes automatisk per e-post. Må betales før årsmøte.                                                    Utdrag fra LOVNORM FOR IDRETTSLAG som gjelder gjennomføring av Årsmøte:   § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.                            (1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.(5)       Forslagsrett:                                                                                                           a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.                                         b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.                           c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.                                               d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.                                                   e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.                                            (6)       Talerett:[1]                                                                                            Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.  [1] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»