Innkalling Årsmøte STF 2019

Til medlemmene i Stabekk Turnforening
Rykkinn, 11.02.2019
Innkalling til årsmøte i Stabekk Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Stabekk Turnforening.
Årsmøtet avholdes den 20. mars kl. 20:00 på Bærum Idrettspark, Hauger Skole vei 36, 1351 Rud (stort møterom, 2. etasje).
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6.mars på iulianapatru@gmail.com.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til foreningen: stabekkturn.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Stabekk Turnforening

ÅRSMØTE 2019 STABEKK TURNFORENING

Årsmøte avholdes i Bærum Idrettspark, Hauger Skole vei 36, 1351 RUD              onsdag 20. mars 20:00-22:00

Alle som er godkjent medlem i Stabekk Turnforening har stemme og talerett etter lovnorm nedenfor. Foreldre av gymnaster er ikke medlemmer hvis ikke de har betalt medlemskap for seg selv. Voksen/Støtte medlemskap i STF er 200,-. Gå inn på Påmelding-trykk Ny medlemmer-følg instruks. Medlemskap bli godkjent og faktura sendes automatisk per e-post. Må betales før årsmøte.                                                    Utdrag fra LOVNORM FOR IDRETTSLAG som gjelder gjennomføring av Årsmøte:   § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.                            (1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.(5)       Forslagsrett:                                                                                                           a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.                                         b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.                           c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.                                               d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.                                                   e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.                                            (6)       Talerett:[1]                                                                                            Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.  [1] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

 

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER

OPPSTART VÅRENS PARTIER V-19                                                                   Foreldre & Barn, Barneturn 4-5 år, Akrobatisk Turn 1.-2. klasse, Teen Jump 3. klasse og eldre, Teen Jump 3.-4. klasse, Teen Jump 4.-7. klasse, RG SO Mini, SO Turn Mini, SO Basis Turn: Oppstart Uke 2, 7.-12. JANUAR

PÅMELDING VÅRENS PARTIER OG UTMELDING AV GYMNASTER              Påmelding til vårens partier åpnet 1. DESEMBER for medlemmer. Påmelding for ikke medlemmer åpnet 15. desember. Medlemmer selv har ansvar for å melde seg ut av turnforening. Ved påmelding til partier 01.01 er man automatisk medlem av klubben hele året. Medlemmer har fortrinnsrett til deltagelse på partier. Informasjon og veiledning til utmelding finner man under fanene Påmelding og Medlemskap http://stabekkturn.no/pamelding/utmelding/.